MENÜ
X  
-
-
-
 
 
 

Tedarikci Etik

MIP Tedarikçi Etik Kuralları

 

Uygulamanın Kapsamı

Tedarikçi etik kuralları kapsamı, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (“MIP”)’nin birlikte çalıştığı tüm tedarikçilere ilişkin beklentilerini belirlemektir. MIP’ye göre, bu kurallar, tedarikçileri ve onların çalışanlarını, ailelerini, alt kuruluşlarını veya bağlı işletmeleri ve alt yüklenicilerini kapsamaktadır. Aynı zamanda, MIP, tedarikçinin bu Tedarikçi Etik Kurallarını çalışanlarına, ailelerine, alt kuruluşlarına veya bağlı işletmelerine ve alt yüklenicilerine, anlaşılır bir biçimde beyan etmesini beklemektedir.

 

İş Ahlakı & Etik Kurallar

MIP, tedarikçilerinden ahlaki ve etik standartları en yüksek ölçüde uygulamalarını, maddi suistimal, yolsuzluk ve rüşvet de dahil olmak üzere, etik dışı davranışlar sergilemekten kaçınmalarını beklemektedir.

Tedarikçiler, MIP çalışanlarına, çalışanların ailelerine ve yakınlarına, bahşiş, rüşvet, komisyon adı altında kazanç elde edilmesini sağlayacak maddi teklifler ve/veya yasadışı teklifler sunmayacaktır (Burs, yardım vb. ad altında sağlanacak destekler de hiçbir şekilde teklif edilmeyecektir).

Tedarikçilerin, MIP çalışanlarıyla şahsi menfaat ile sonuçlanacak herhangi bir ilişki içinde olmamaları beklenmektedir. MIP’nin,  etik kuralların göz ardı edilmesine toleransı sıfırdır. MIP çalışanlarına yemek daveti ve ikram dahil; ücretsiz hizmet ve çıkar sağlayacak indirim tekliflerinde bulunulmaması ; hediye verilmemesi beklenmektedir. MIP çalışanlarına, MIP ile iş ilişkisini kolaylaştıracağı düşünülerek hiçbir teklifte bulunulmamalıdır.

Tedarikçi Etik Kurallarının herhangi bir biçimde ihlali, MIP’nin tedarikçi ile bulunan BÜTÜN iş ilişkilerinin sona erdirilmesi, mevcut sözleşmelerinin haklı nedenle ve tazminatsız şekilde  feshi ile sonuçlanabilecektir. Tedarikçi’nin herhangi bir MIP ihalesini kazanmış ve şartname imzalamış olması durumunda da aynı yol izlenebilecektir. MIP; ihlal ile ilişkili olarak MIP tarafında doğacak bütün zararları tedarikçiden talep etme hakkına sahiptir.

Tüm tedarikçilerin; gerek MIP çalışanları, gerek diğer tedarikçiler ve gerekse MIP İle ilişki içinde olan tarafları alakadar eden herhangi bir usulsüzlük veya etik kuralara aykırı tutum  ile karşılaşmaları halinde bu durumu MIP İç Denetim & Risk Yönetimi Departmanına aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile derhal bildirilmeleri beklenir.

Bildirim Kanalları :

  1. Whatsapp mesajları: 0533 155 2415
  2. E-mail: ihbar@mersinport.com.tr
  3. Posta: İç Denetim ve Risk Yönetimi Departmanı’na iletilmelidir.

 

Rekabet Kuralı

Tedarikçilerin yaptıkları işi, eşit rekabet kuralları çerçevesinde ve rekabet hukuku kurallarına uygun olarak gerçekleştirmesi beklenmektedir.

 

Kalite Koşulları

Tedarikçiler, kalite standartları onaylı ve anlaşmaya uygun olan ürün ve hizmetleri, MIP’nin ihtiyaçları doğrultusunda ve planlanan kullanıma uygun, güvenli bir şekilde sunacaktır.

 

Ürün Güvenliği

Tedarikçi, kanuni gereklilik olması halinde tehlikeli maddelerde ve diğer ürünlerde bütün gerekli bilgileri içeren malzeme güvenliği bilgi formunu, MIP’nin talebine istinaden hazır bulunduracaktır.

 

Kanuni ve Diğer Koşullar

Tedarikçi, yürürlükte bulunan yasal düzenlemelerin tümüne;  kanunlara, yönetmeliklere, sözleşmelere ve genel onaylanmış standartlara uygun hareket etmekle yükümlüdür.